Algemene voorwaarden

Op onze FinFun zeemeermin staarten gelden deze extra voorwaarden.
-

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mermaids vs Unicorns zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mermaids vs Unicorns worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mermaids vs Unicorns ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Mermaids vs Unicorns zijn vrijblijvend en Mermaids vs Unicorns behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mermaids vs Unicorns. Mermaids vs Unicorns is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mermaids vs Unicorns dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief handlings- en verzendkosten, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 
3.3 Betaling kan geschieden per bankoverschrijving, PayPal of PayPal Express Checkout. Bij vooruitbetaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van N.E. van Diggelen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mermaids vs Unicorns gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mermaids vs Unicorns.
Artikel 4. Levering
4.1 De door Mermaids vs Unicorns opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn en bij het niet lezen van de aangegeven leveringstermijn voorafgaande het plaatsen van de bestelling heeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, te retourneren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mermaids vs Unicorns verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst ongebruikt en in originele staat retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via shop@mermaidsvsunicorns.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
-
Wanneer u een verkeerde maat staart besteld heeft en u wenst deze te ruilen voor een andere, dan vragen we u om de oude staart te retourneren via bovengenoemde wijze. Wij kunnen u een nieuwe maat staart toesturen. Wij vragen hier de volgende bedragen aan verzendkosten voor:
-

- complete set (staart + monovin): €14,95

- alleen de monovin: €8,95

- alleen de staart: €5,95

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mermaids vs Unicorns geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
7.2 Mermaids vs Unicorns garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mermaids vs Unicorns daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. 
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mermaids vs Unicorns de keuze de desbetreffende factuurwaarde te restitueren.
Artikel 9. Garantie
9.1 Indien Mermaids vs Unicorns producten aan de afnemer levert, is Mermaids vs Unicorns nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Mermaids vs Unicorns ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Op zeemeerminstaarten worden reclamaties met oog op slijtage ten gevolge van gebruik van de staart niet in behandeling genomen. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Mermaids vs Unicorns na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Mermaids vs Unicorns in behandeling te worden genomen.
Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mermaids vs Unicorns, dan wel tussen Mermaids vs Unicorns en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mermaids vs Unicorns, is Mermaids vs Unicorns niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mermaids vs Unicorns.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mermaids vs Unicorns in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mermaids vs Unicorns gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mermaids vs Unicorns kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Mermaids vs Unicorns schriftelijk opgave doet van een adres, is Mermaids vs Unicorns gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mermaid vs Unicorns schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
12.2 Wanneer door Mermaids vs Unicorns gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mermaids vs Unicorns deze Algemene Voorwaarden soepel toepast. 
12.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mermaids vs Unicorns in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mermaids vs Unicorns vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
12.4 Mermaids vs Unicorns is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.